این شومینه ها با ایجاد باد گرم محیط را گرم می کنند.